شرکت داروسازی سبحان دارو (سهامی عام) یکی از شرکتهای داروسازی ایرانی واقع در شهر ... شرکت سبحان دارو بیشتر در تولید داروهای انسانی در زمینه اعصاب و روان، قلب و ...