28 دسامبر 2014 ... هدف مرکز علمی کاربردی طرح و اندیشه بهساز ملت تربیت نیروی ... ساروخانی با اشاره به تأسیس شرکت تدبیرگران بهساز ملت از سال ۸۸، علاوه بر ...