هدف نهایی و افق دید شرکت تدبیرگران بهساز ملت، ارتقای کیفیت خدمات بانکی، بهینه سازی روند اعطای تسهیلات و انجام تحلیل های کارشناسی بر اساس درخواست های ...