شرکت تأمين سرمایه بانک ملت به عنوان سومین نهاد در صنعت بانکداری ... ملت، واسپاری ملت ، شرکت صرافی ملت و شرکت تدبیرگران بهساز ملت در تاریخ ۱۳۸۹ تاسیس ...