شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت با هدف ارایه خدمات تخصصی وصول مطالبات به کلیه ... سهامدار عمده شرکت تدبیرگران بهساز ملت با فعالیت‌هایی از جمله اعتبار سنجی، ...