شرکت کندلوس. شرکت شیلاتی هامور (بندر لنگه). همت شیر گلستان. آقای براتی. سردخانه سرداب ارومیه. شیر پاستوریزه کاشان (شیرکده). شرکت لبنی شکلی.