1379 انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی تأسیس شد. ... نفت در افتتاح فاز 12 پارس جنوبی که توسط شرکت های عضو این انجمن محقق یافته، ...... سینا، پالک 7 ... شرکت مهندسی مهران ، شرکت سروک کیش و شرکت نپتا را دارد .