11 مارس 2015 ... دکتر رکنی و هیات همراه در این سفر از خوراک دام نازدانه خراسان، شرکت تلیسه ... امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در معیت نماینده نیشابور در مجلس، ...