بولتن اخبار روزانه. تهیۀ بولتن مکتوب و رایانه ای از اخبار سایت ها و روزنامه ها، ... رصد و پایش موضوعات تخصصی شما در شبکه های ماهواره ای ... شرکت بی ای تی پارس.