16 نوامبر 2012 ... سایت آموزشGIS,RS ... شرکت اقلیم کار و توسعه مازندران ..... پلیگون های Thiessen یا نواحی Voronoi یک الگو از پلیگون های محدب است که کل ..... و رانندگی سعی میشود تا از ایجاد سازه های حادثه ساز در کنا ر معابر جلوگیری بعمل آید.