13, دامینه مهر کام, ساير شركتها, تهران, تهران, اطلاعات بیشتر. 14, صداقت گستر, ساير ... اطلاعات بیشتر. 50, شرکت دارو پرداز, ساير شركتها, تهران, اطلاعات بیشتر  ...