مدیرعامل محترم شرکت پوراطب. دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب. شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب. موضوع: ریکال فرآورده caltrex calcium 455. سالم علیکم؛.