صنايع مبلمان جاده ابريشم با استفاده از بوازم و يراق، پارچه و اسفنج از كشورهاي تركيه، بلژيك و ايتاليا و تلفيق آن با تعهد و هنر ايراني به توليداتي رسيد كه در عين ...