گروه بازرگانی راه ابریشم از گروه های خدماتی فعال درزمینه های بازرگانی، واردات و ... و مشاوره های بازرگانی را به شرکت های تجاری و صنعتی اعم از دولتی و غیردولتی را به ...