24 جولای 2013 ... به منظوردعوت از نخبگان و سرمايهگذاران يزدي مقيم خارج جهت شركت در ... GTL و فولاد بهنورد نيز در كمسيونهاي مربوطه سازمان سرمايهگذاري خارجي كشور در ...