ارویس. و. جایگزینی. آنها. ←. محي. زیست. از. نقطه. نظر. تأثير. آالینده هاي. فرآیند. یا ... از. نقطه. نظر. از. دات. دادا. فرصت. توليد. کار. امكانات بالقوه موجود در صنعت. /. شركت ..... حادثه. بتوان. با. توان. جمعي. هم افزایي. نمود . شبكه. واکنش. در. شرايط. اضطراري ...