ﺷـﺮﮐﺖ ھـﺎي داراي ﭘﺮواﻧـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ارﺗﺒـﺎطﻲ. (. ﻣﺨـﺎﺑﺮات و. ﭘﺴﺖ. ) ... ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮه. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ھﺎي ارﺗﺒﺎطﻲ اﭘﺮاﺗﻮر ھﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر و ﻧﯿﺰ دﻓﺎﺗﺮ ﺧـﺪﻣﺎت ارﺗﺒـﺎطﻲ و ... اروﻳﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺠﺎرت. ٦. اﺻﻔﮫﺎن.