... مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی، تهران (179) · جهاددانشگاهی ، اصفهان (178) · علمی ..... شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی (2) · شرکت سهامی شیلات ایران ، تهران (2 ) ...