قسمتي از استان کهگيلويه و بويراحمد٬ از شرق به استان فارس٬ از جنوب شرقي به قسمتي از ... طنابي که چوب شراع (بادبان) را براي حرکت ابزار و لوازم بادي به قسمت فوقاني ..... نوعي کشتي مسافربري کندرو که در گذشته وابسته به شرکت کشتيراني هند ...