اﺳﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي داراي ﮔﻮاﻫﻲ و ﻧﺸﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻼل از ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻜﺮﻳﻚ. Page 6. وﻳﮋه ﻣﺮداد. - 87. ﺷﻤﺎره ﻳﻚ. 6. ﮔﺮوه ﻏﺬاﺋﻲ. ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ. ﭘﺎﻟﻮد ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر. اﻟﺒﺮز ﺷﻴﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎن. اﻳﻠﻮار. ﮔﻼ آﻣﻞ.