در سال 1387 در راستاي اجراي اصل44 قانون اساسي ، اين شركت ضمن تفكيک از شركت مخابرات ايران ، نام " شركت فناوري اطلاعات ايران " برآن نهاده و از مهر ماه1389به منظور ...