9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 1; 2 · 3 · 4. جلد - شرکت پارس نیروسان · 2 - شرکت ایتوک صنعت · 3 - شرکت ایران ترانسفو