نفت، گاز و پتروشیمی · هدیه ، صنایع ... نام شرکت: فنی مهندسی روبینا (ساختمان و تاسیسات). type نوع شرکت: خدماتی ... وب سایت شرکت: http://www.robinaco.com.