17 دسامبر 2015 ... علی رغم توصیه شفاهی به شرکت لیان کاوان کانیها و اکتشاف در خصوص احتمال نا هنجاری کاذب به دلیل وجود زغال در سنگ میزبان در خارج از منطقه کانی ...