8 ژانويه 2007 ... آیا پشتیبانی مادی و معنوی از سوی امریکا باعث پیشبرد اصلاحات دموکراتیک ... فرایند دو قطبی شدن جهان که ثمره پیمان یالتا بود، به خاورمیانه هم سرایت کرد. .... دو گروه بارز در بین مخالفان رژیم ایران وجود دارند که مخالف پرداخت کمک های ... در ژانویه 2001 ، دادگاهی در ایران گنجی را به جرم شرکت در کنفرانسی در برلین، و ...