آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه ي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و انگليس ... فوری : تغییر تاریخ همایش معامله با شرکت های خارجی پس از برجام. تغییر تاریخ  ...