بندر رستمی یکی از بنادر استان بوشهر میباشد که در 65 کیلومتری مرکز استان،از ... و از نظر صنعتی:شرکت پاوره و لنج سازی که در قسمت جنوبی روستا و شرکت شیل  ...