شركت كارخانجات داروپخش در تاريخ 1381/7/21 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و در گروه محصولات دارويي با نماد دارو درج شده است و سهام آن براي اولين بار در ...