تمدید آنلاین ADSL ... که مشترک قبل از اتمام زمان سرویس اقدام به تمدید سرویس خود  ...