31 مارس 2016 ... گفت و گوی صمیمانه با جناب آقاي مهندس عطارها مدیر عامل محترم شرکت کیان نور رایانه . ...... سردین توس ثبت کردیم و با آرم مشخص شده و لوگوی بهمن.