شرکت دینا مالک برند چی توز را می توان برندی دانست که رهبر بازار اسنک ایران است. اما چی توز...