جدول تعرفه های سرویس های غیرحجمی. حداقل نرخ دریافت, سقف ترافیک ماهیا نه قابل دریافت, تعرفه ماهیانه (ریال). سرویس 1024 سرعتی, 17 گیگ در ماه ( حجم بین الملل) ...