ایلوار گلستان(حاج مسلم رستمانی). :: کردکوی .... شیر زن اما مرد. ..... کى در کشور ما این همه جوان در مراسم معنوى شرکت میکردند؛ در مراسم عبادى ماه رمضان، در روز عید فطر؟