27 مه 2014 ... هر دامدار پس از اتمام شیردوشی، نیمی از شیر گله خود را بین مردم محل خیرات می کند تا مستمندان نیز از برکت دام بی بهره نمانند و نیمی دیگر را به متولی ...