پروژه های انجام شده در زمینه تصفیه خانه توسط شرکت آبزیست. ... طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- انسانی شرکت مسینان گستر کرمان. ظرفیت: 7 ...