سیاست حفظ محیط زیست شرکت قطعی و بیش از اینکه ضروریت قانونی باشد از ... و به میراث گذاشتن یک محیط زیست قابل زندگی کردن برای نسلهای اینده با تولید ...