شهرستان رامسر در منتهی الیه غرب استان مازندران در شمال ایران و در کرانه جنوبی دریای ... جنگل ، مرتع و کشتزار تقسیم شده است و مهمترین ویژگی اقتصادی آن محصولات ...