16 مه 2015 ... میرعلی اصغر ســاجدی، مدیرعامل شرکت. ملی مهندســی و ... بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت ملی. مهندســی و ســاختمان نفت ... با شرکت گهر سرام، قرارداد.