شرکت تولیدی شیمیا یی چنته پارس ( تولید کننده پودر و مایع لوله بازکن چنته ) · شرکت صنایع غذایی لاله بهار همدان (گراندیس) ( تولید مواد غذایی ) · واحدی مزدآبادی( ...