ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي رﻗﯿﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اي ..... وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ دراﯾﭙﺮز وارد ﺑﺎزار اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس ﺷﺪ، ﭘﺮوﮐﺘﺮ و ﮔﻤﺒﻞ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ...