نخستین دوره این جایزه، با حضور ۴۰ شرکت برگزار شد که این تعداد در دومین دوره جایزه به ۶۰ شرکت ... ابوريحان: فكسوفنادين، رابزول®، ونوستات® (اشتهار به كيفيت يك ستاره) ... داروسازي فارابي: خط توليد سفكسيم (اشتهار به كيفيت يك ستاره)