مقایسه اثربخشی و عوارض جانبی ونوستات (ارلیستات ساخت شرکت داوسازی ابوریحان) و زنیکال (ارلیستات ساخت شرکت Roch) در بیماران چاق ایرانی. این مطالعه  ...