هزینه برقراری این ارتباط بصورت دقیقه ای محاسبه و 2 ماه پس از برقراری ارتباط درقبض تلفن کاربر توسط شرکت مخابرات منظور خواهد شد . ... انزلي, 9713232.