هم اکنون شرکت ناظر پرتو صنعت با عقد قرار دادی 60000 تنی متعهد به تهیه و نصب سازه های فلزی و اسکلت بندی مجموعه آیسان شده که در صورت عمل به موقع به تعهدات طی  ...