23 ژانويه 2017 ... شرکت آیسان خزر در تبریز به تعدادی نیروی خانم جهت امور دفتری و آشنا به زبان نیازمند است. - اگر پاسخی به دیدگاه من.