سرمايه گذار: شهرداری تبریز از طریق فروش اوراق مشارکت + شرکت سرمایه گذاری ... پ روژه آیسان به عنوان بزرگ ترین shopping mall ایران در فضایی به مساحت ۴۵٠٠٠٠ ...