26 ا کتبر 2016 ... ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي داراي ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮق ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و ﭘﺎك. ردﻳﻒ. اﺳﺘﺎن. ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه. ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﻮع. ﻧﻴﺮوﮔﺎه. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎه. (ﻣﮕﺎوات) .... ﺗﺎﻣﻴﻦ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻴﺴﻔﻮن. ﺧﻮرﺷﻴﺪي. 3,5. 73ر94 ... ﺗﻠﻔﻦ 03432228833 . 33. اﺻﻔﻬﺎن. ﻛﺎﺷﺎن. آﻳﻨﺪه ﺳﺎزان ﺳﻴﺎره ﺳﺒﺰ. ﺧﻮرﺷﻴﺪي. 1. 13ر95. 1395/05/11.