22 سپتامبر 2015 ... شرکت در چهارمین نمایشگاه سرامیک پست مدرن کرواسی، 1391 .... محراب معروف زرین فامِ مسجد عمادالدین میدان سنگ کاشان )تصویر1( که رقم الحسن بن عربشاه ...... به روشی مناسب، به سامان دهی تصاویر پرداخت؛ گیسِال هِلمِک که عمل دسترسی ...