رستوران و آشپزخانه مرکزی شرکت نفت بهران. طراحی منو (ایرانی، فرنگی، رژیمی،VIP ، CIP)، تهیه لیست ماشین آلات و تجهیزات، برگزاری مناقصه ماشین آلات و تجهیزات، ...