مواد و روش ها :در این مطالعه عصاره میوه گیاه سرو کوهی ((Juniperus communis با غلظت‌های μg/ml 200،500،1000 به صورت In vitro با سنگ‌های ادراری خارج شده از بدن بیماران ...